Vis elevene Norden!

Hvorfor skal vi undervise om og på nabospråk?

En av de viktigste grunnene er rett og slett fordi vi er nødt til å gjøre det i følge læreplanen, kompetanse etter 10 trinn er det et kompetansemål i norsk som sier at elevene skal lese tekster på svensk og dansk. (Udir 2020)

I tillegg er det krav forankret i den over 60 år gamle Helsingforsavtalen ref, en overordnet avtale om nordisk samarbeid undertegnet av alle de nordiske landene, Norge, Danmark, Sverige, Finnland og Island. Artikkel 8 av avtalen lyder slik.

Undervisningen og utdannelsen i skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland.” ref

Det er også mange andre gode grunner til hvorfor elevene skal gjennomføre nabospråkundervisning, grunnene er både kulturelle, politiske og i elevenes egeninteresse både nå og i fremtiden.

Det felles skandinaviske arbeidsmarkedet.

I arbeidslivet er det svært sannsynlig at man i en viss grad må forstå og kommunisere med skandinaviske naboer. I noen yrker og bransjer mer enn andre. Særlig i servicebransjen og i helsesektoren i Norge er det mange svensker som arbeider. De fleste av disse kommunisere på svensk. I reiselivsbransjen er det også stort skandinavisk samarbeid. Guider og kundeservicefolk samarbeider på tvers av norsk, svensk og dansk både med kollegaer og med kunder. Uansett om elevene hovedsakelig er an ansatt eller en kunde i disse bransjene vil kompetanse i nabospråk være viktig.

Videre følger noen råd om gode ressurser som forhåpentligvis vil innspirere mqnge norsklærere der ute i å lede elevene i deres språklige og kulturelle oppdagelsesferd gjennom våre naboland.

Et hav av ressurser

Det finnes et hav av ressurser for nabospråkundervisning å benytte seg av som lærer. Et godt eksempel er undervisningsressursene til Foreningen Norden. Her finnes det mange ressurser som kan brukes på alle alderstrinn. De er i forskjellige medium, alt i fra bøker til film og interaktive ressurser. Flere av ressursene gir gode muligheter til tverrfaglig arbeid, da spesielt i norsk og samfunnsfag. Skoler kan tegne medlemskap hos Foreningen Norden for kun 450 kroner i året og få tilgang til en digital undervisningsportal. Skoler som blir medlem får også en gratis velkomstpakke med ulike undervisningsverktøy. Skoler kan også få tilbud om forfatterbesøk samt veiledning fra foreningen om nordisk i undervisningen. Elever på medlemsskoler får også rabatt på nordisk sommerleir i tillegg til at klasser kan delta på en vennskapsordning med en klasse i et annet nordisk land. ref

Et utvalg av ressursene til foreningen Norden.

Nordenpass

Norden pass kan brukes som en slags rettesnor for å holde oversikt over landene og områdene i norden. Det kan også brukes til å måle fremgang med å bruke de medfølgende klistermerkene som er stempel man får i passet når eleven har lært om et land eller område.   

Oppdag Norden

Oppdag Norden er et hefte som lærer elevene om Dronning Margrethe sin rolle i å samle Norden. Dette kan brukes tverrfaglig i Norsk og i historiedelen til samfunnsfag.

Norden i skolen

Norden i skolen er Foreningen Norden sin digitale undervisningsportal. Denne krever ikke medlemskap og er gratis. Det er nødvendig å registrere en bruker og benytte innlogging på grunn av beskyttelse av åndsverk. Portalen er svært rik med undervisningsopplegg og er lett å navigere seg i da det er inndelt i kategorier og kan sorteres etter små, mellom og ungdomstrinn, samt etter type læringsressurs. Tilgjengelige læringsressurser er blant annet, skjønnlitterære tekster og faktatekster, kortfilmer og dokumentarer, samt lydinnspillinger og musikk. Det finnes også flere temapakker, som er læringsstier for ulike temaer innen nordisk språk, kultur, samfunn og historie. I tillegg til de nevnte ressursene inneholder portalen en rekke lærerveiledninger i hvordan bruke de ulike undervisningsoppleggene, og har også mange forslag til praktiske og morsomme aktiviteter elever kan gjøre knyttet til temaene.  

Norden i skolen

Norden i skolen er Foreningen Norden sin digitale undervisningsportal. Denne krever ikke medlemskap og er gratis. Det er nødvendig å registrere en bruker og benytte innlogging på grunn av beskyttelse av åndsverk. Portalen er svært rik med undervisningsopplegg og er lett å navigere seg i da det er inndelt i kategorier og kan sorteres etter små, mellom og ungdomstrinn, samt etter type læringsressurs. Tilgjengelige læringsressurser er blant annet, skjønnlitterære tekster og faktatekster, kortfilmer og dokumentarer, samt lydinnspillinger og musikk. Det finnes også flere temapakker, som er læringsstier for ulike temaer innen nordisk språk, kultur, samfunn og historie. I tillegg til de nevnte ressursene inneholder portalen en rekke lærerveiledninger i hvordan bruke de ulike undervisningsoppleggene, og har også mange forslag til praktiske og morsomme aktiviteter elever kan gjøre knyttet til temaene.  

Nabospråkundervisning knyttet til læreplanen

Ressursene som er beskrevet ovenfor hjelper oss norsklærere med å innfri elevers rettigheter og utføre våre plikter og samfunnsoppdrag som er nedfelt i læreplanen. Under følger noen eksempler på kompetansemål, tverrfaglige tema og kjerneelementer som de nordiske ressursene kan hjelpe oss å jobbe med.

Kompetansemål i norskfaget.

Etter vg 2 studieforberedende skal elevene “Bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt” (Udir 2024 (1),)

Til dette vil ressurser som tekster og lydinnspillinger gi gode sammenligningsgrunnlag for å vise eksempler. Kategorien kunnskap om nordisk språk på Norden i skolen , vil være veldig nyttig i og med at det er oppgaver som tester både lese og lytteforståelse på flere nabospråk som gir elevene en bredere forståelse om forskjellene på norsk og nabospråkene. Fordypningssider om hvert språk finnes også her, så det er gode muligheter for dybdelæring og prosjektarbeid. Ressursene kan altså brukes for å bli kjent med nabospråkene i forhold til norsk på flere nivåer.

Etter 10 trinn er det et mål at elevene skal ”lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk”(Udir, 2024 (1),)

Det finnes et rikt utvalg på nabospråkene om ulike temaer på portalen Norden i skolen som kan flettes inn sammen med andre norskfaglige og tverrfaglige temaer.

Kjerneelement i norskfaget

I kjerneelementet om ”Tekst i kontekst” nevnes følgende

”De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.” (Udir, 2024 (3),)

Elevene har et rikt utvalg av både skjønnlitteratur og sakprosa på nabospråkene å utforske på Norden i skolen. Portalen inneholder også en rekke læringsmateriell og oppgaver knyttet til Nordens felles historie. Læringsstien Nordisk ID hjelper elevene å knytte Nordisk kultur og identitet med sin egen samtid.

I tillegg er en del av kjerneelement også hjulpet av ressursene til foreningen Norden. I kjerneelementet om språklig mangfold så nevnes det at elevene skal forstå sin egen og andres språklige situasjon og at de også skal ha en innsikt i hvordan språk, kultur og identitet henger sammen. Med dette kan også de samme ressursene som nevnt over brukes.

Tverrfaglige temaer

Alle de tverrfaglige temaene kan sies å ha relevans til temaet Norden og nordiske språkene, et godt eksempel er temaet bærekraftig utvikling. Det nevnes i læreplanen at elevene skal lære hvordan forskjellige bærekraftsdimensjoner fremstilles i tekster, og at tankene og meningene om disse skal være på lokalt og globalt nivå. (Udir 2024, (4),) Sverige og Danmark, er alle medlemmer av EU og er dermed del av et større globalt samarbeid som Norge, i tillegg til Island, bare til dels er en del av. Allikevel er Norge, gjennom tette bånd, felles historie og nærliggende språk del av et regionalt fellesskap og samarbeid i Norden. Det kan allikevel ikke tas for gitt at et slikt samarbeid fortsetter i det uendelige og derfor er det så viktig å dagens elever om viktigheten av fellesskapet og ruste dem for felles forståelse, kommunikasjon og samarbeid med våre naboer.

Konklusjon

Nabospråkundervisning kan sees på både av norsklærere som både en plikt og som en ære. Politiske og byråkratiske beslutninger har fått inn nabospråkundervisning og Norden som tema, inn flere steder i læreplanen. Vi er forøvrig forventet å legge til rette for et godt samarbeid og forhold mellom landene i Norden og alt dette medfører. Vi står i en unik posisjon for å være i sentrum av et regionalt fellesskap her i nord. Og for elevenes beste med de muligheter det gir dem i kulturlivet, arbeidslivet og sjelelivet er det en ære å bane veien for dem gjennom Norden.  

Referanser

Norden i undervisningen, Foreningen Norden, 2024 (1) https://www.norden.no/aktiviteter/norden-i-undervisning    

For skoler, Foreningen Norden, 2024 (2) https://www.norden.no/skole  

Seks grunner til å bli skolemedlem, Foreningen Norden, 2024 (3) https://www.norden.no/bli-medlem

Kunnskap om nordiske språk, Foreningen Norden, 2024 (4).  https://nordeniskolen.org/nb/undervisningsmateriale/?Klassetrinn=30368&L%C3%A6ringsfokus=30380

Hårstad, Stian, Nabospråk og nabospråkundervisning, 2022, Cappelen Damm akademisk.  

Læreplan for norsk, Kompetansemål etter 10 trinn, utdanningsdirektoratet 2024 (1). https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv111?lang=nob

Læreplan for norsk, kompetansemål for etter vg 2 studieforberedende, utdanningsdirektoratet 2024 (2). https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv113?lang=nob

Læreplan for norsk, kjerneelementer, utdanningsdirektoratet, 2024(3). https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/kjerneelementer?lang=nob

Læreplan for norsk, tverrfaglige temaer, utdanningsdirektoratet, 2024(4). https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/tverrfaglige-temaer?lang=nob