Den profesjonelle lærer

For at jeg skal fremstå som en profesjonell lærer er det mange områder som må dekkes.  Jeg må ha god klasseledelse, gode relasjoner, variasjon i undervisningen og metoder, godt samarbeid med kollegaer – elever – foreldre, mye av det jeg har nevnt i mine tidligere blogginnlegg.

Samtidig må jeg være observant på mine egne verdier, holdninger, refleksjoner og handlinger for det kan påvirke elever og kollegaer både positivt og negativt. Med andre ord kan dette gi konsekvenser(Bergem).  Som en profesjonell lærer må jeg også være observant på hvordan relasjon jeg har til forskjellige individer, om jeg har et subjekt-subjekt forhold eller et subjekt-objekt forhold.  Det optimale er å ha et subjekt-subjekt forhold, som er et jeg-du forhold(Bergem).

Løgstrup(1905-1981) sier at vi må ta vare på det liv som er lagt i våre hender»(fordringen/fronesis). Som en profesjonell lærer er det viktig at jeg viser skjønn, dømmekraft og intuisjon og er sensitiv. Det viktigste er at jeg opptrer uselvisk.

«Læreren som omsorgsperson» og «læreren som forbilde» står det i dokumentet lærerrollen. Læreren som omsorgsperson mener jeg er en lærer som er genuint interessert i hver enkeltelev.  Læreren som forbilde mener jeg er en lærer som er en trygg voksenperson som elevene ser opptil. Det er viktig at jeg som lærer har respekt og åpenhet om faget og lærestoffet, men også er genuint interessert og har kjærlighet for faget.  Det er viktig at jeg som lærer tar elevene på alvor og møter dem på en tillitsfull og respektfull måte.

Hei og hå

Skrevet i Uncategorized | 6 644 kommentarer

Finnes det en universal oppskrift på god klasseledelse og samarbeid?

God klasse ledelse innebærer for meg at man som lærer må:

  •  Få det beste ut av eleven
  • Trofast mot jobben(lojalitet, taushetsplikt, motivasjon)
  •  Trofast mot elevene
  • Variasjon i faget og metoder
  • Man er hengitt – viser omsorg for elevene
  • Evne til å skape et positivt klima – godt klassemiljø, trygghet
  • Etablere arbeidsro
  • Motivere til arbeidsinnsats
  • Skape relasjoner til alle elevene – uansett forutsetninger

Det hjelper ikke for en lærer og kun å vite hva klasseledelse er men også vite hvordan den utøves! Det vil blant annet skje når en som lærer setter konkrete læringsmål, stiller krav og har forventninger, gir tilbakemeldinger og kommenterer, oppmuntrer elevene og velger oppgaver og aktiviteter som kan realisere målene for undervisningen(livet i skolen 1-2).

Michael Fullan(2010) sier at forutsetningen for å lykkes med å utvikle skoler som gode kunnskapsorganisasjoner, er et kontinuerlig arbeid med utvikling av lærernes og skoleledelsens felles visjoner og verdier, felles ansvar, samarbeid og gruppelæring.

Teamlæring syntes jeg er veldig viktig i samarbeid i team.  Dette innebærer at gruppen reflekterer seg frem til ny kunnskap og nye handlemåter/metoder som den enkelte ikke vil kunne utvikle på egenhånd.  Da er et veldig viktig med dialog som innebærer lytting og undersøkende refleksjon for å fremskaffe ny innsikt.

Jeg syntes at rektors innsats og delt lederskap er viktige ressurser for det profesjonelle læringsfelleskapet. Jeg tror dette vil danne trygghet, respekt og lærerne vil føle sterkt samhandlingsmønstre på alle nivå.

Jeg føler selv at det viktigste for et godt samarbeid i team er en ærlig dialog, respekt og at en føler en kontinuerlig utvikling med støtte fra kollegaer(Postholm m.fl. 2012).

Skrevet i Uncategorized | 11 225 kommentarer

Musikkfaget og musisering

Det jeg gleder meg mest til er å undervise i er musikk, fordi det er et krevende fag fordi det inneholder så mange ulike posisjoner som må tas hensyn til. Musikk er et; estetisk fag(sansekunnskap), kunnskaps fag(teori), ferdighets fag(samspill), trivsels fag, kritisk fag, mediefag og musisk fag (Hanken & Johansen, 1998).

«Hvilken undervisning som gir god læring, vil variere med faget det undervises i, elevenes forutsetninger og ikke minst med hvordan læreren framstår og gjennomfører undervisningen (Lillejord, Manger, & Nordahl, 2010)». Dette sitatet har jeg alltid i bakhodet når jeg skal planlegge en undervisningsøkt.

Mye av min planlegging bygges på tre viktige spørsmål: Hva – Hvordan – Hvorfor.  Hva eleven skal lære – målet for undervisningen, hvordan eleven skal lære det – hvilke metoder jeg bruker og til slutt hvorfor eleven skal lære det – hvorfor jeg bruker den/de spesifikke metodene.

For å få en god undervisningsøkt må en ta elevenes forutsetninger på alvor. I musikkfaget finnes det utviklingsmessige forutsetninger, individuelle forutsetninger og sosialkulturelle forutsetninger som kan stå i veien for eleven.  Dette er noe jeg alltid tar i betraktning i min planlegging (Hanken & Johansen, 1998).

«Hovedområdet å musisere omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter(…)». Å drive med musisering i musikkundervisningen skal bestå av mest mulig musisering(mmm) – eleven får en estetisk opplevelse. I musisering er det rom for å lære av andre medelever samt meg som lærer. Vygotsky sier at kunnskap er fordelt, derfor må læring skje i samhandling med andre(noe som jeg er veldig enig i).

I min undervisning sørger jeg alltid for å ha variasjon, eventuelt et lytteeksempel, rytmelek, gehørbingo, synge en sang fordi det vil gi eleven et avbrekk. Det kan være vanskelig for eleven å konsentrere seg om kun en aktivitet.

O’hoi

 

Skrevet i Uncategorized | 9 463 kommentarer

Hvorfor akkurat jeg ville bli lærer?

Dette spørsmålet fikk jeg engang av en rektor når jeg var i praksis, selv om jeg vet svaret veldig godt florerer det med tusenvis av tanker i det tjukke huet mitt. Hovedgrunnene mine til at jeg ville bli lærer er at jeg trives å være med barn og unge og jeg elsker å lære bort kunnskap og at de lærer av meg. For meg er dette en fantastisk følelse. Det høres kanskje klisjé ut, men det er sannheten. Gjennom min egen skolegang har jeg hatt et bredt spekter av ulike lærere, noen som har vært altfor autoritære og har favorisert de flinkeste elevene(noe som jeg aldri har vært) til noen som ikke har brydd seg i det hele tatt om elevene eller faget. Dette vil jeg være en motsetning til, jeg vil gjøre en forskjell.

Mine visjoner for skolen er å gi elevene utfordringer på deres nivå samtidig som jeg ønsker å gi dem mestringsfølelse. Som Søren Kirkegaard sa engang «skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor individet er, og møte individet der. Det er første bud i all hjelpekunst»,dette sitatet syntes jeg passer veldig godt for det er det jeg ønsker å gjennomføre i min undervisning, å se hver enkeltelev for dens potensial og forutsetninger. I den generelle delen av læreplanen står det også at målet for undervisningen er «(…) å utvide evnene hos barn, unge og vaksne til erkjenning og oppleving, til innleving, utfalding og deltakin».  I min undervisning vil jeg gi elevene rom for erkjennelse, opplevelse, utfoldelse og deltakelse etter deres forutsetninger, som matte- og musikklærer har jeg stort potensial for å gjennomføre det – og det skal jeg i fremtiden!

Skrevet i Uncategorized | 10 740 kommentarer