eTwinning

eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land, og skal skal bidra til å utvikle bruk av IKT i læring. Det er tilgjengelige for alle lærere hele tiden og eTwinning bidrar også til nettverksbygging og kompetanseutvikling innen IKT for lærere, både gjennom å tilrettelegge for peer-to-peer-læring og gjennom konkrete opplæringstiltak tett knyttet til praksis. På en enkel måte kan man bygge pedagogiske partnerskap med skoler i andre europeiske land og bidra til innovative samarbeidsformer, styrke språkopplæringen, spredning av god praksis og bidra til å utvikle læreres kompetanse i pedagogisk og samarbeidsrettet bruk av IKT.

Via «Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning» sine nettsider har jeg har funnet et spennende eTwinning prosjekt jeg kunne tenke meg å gjennomføre med elevene mine på småtrinnet (https://diku.no/ressurser-og-verktoey/etwinning/etwinning-bamse-paa-tur). Dette prosjektet heter; «Bamse på tur».  

Det handler om at elevene viser elever fra andre land hva deres bamse kan oppleve i løpet av en skoledag. Med dette prosjektet ønsker vi å kommunisere med barn i andre land, finne likheter og forskjeller, og bamsen kan brukes til samtalen med elevene og til skrive og leseopplæring ved at de kan dokumentere det bamsen gjør. Elevene skal dokumentere bamsens hverdag gjennom bilder og tekst. Her kan elevene skrive om hvilke fag de har, hva er tema de holder på med, og hva gjør de i timene. De kan også skrive litt om hvilke hjelpemidler de bruker, Ipad, bøker, hvordan ser det ut i klasserommet, hvordan sitter de og hvordan er klasserommet utformet. I tillegg kan de skrive om skolen sin, hvordan er skoledagen organisert, hva gjør de ute i friminuttene og hva liker de best med skolen. De kan også skrive litt om SFO og hva de holder på med på fritiden for å få et fullstendig bilde av dagen til en skoleelev på 1. trinn i Norge.

Dette dokumenteres via appen bookcreator på ipaden som kan deles uke for uke. Er kan man dele ukene opp i enkelte temaer slik at man strukturerer ukene på en god måte når man skal dele med den andre skolen man samarbeider med. Elevene bruker kamera på ipaden og tar bilder/film av hva bamsen opplever. Det er her viktig med konkrete og tydelige kriterier og avklaringer av hva som skal dokumenteres fra bamsens liv i det enkelte land. Dette gjør vi sammen med elevene slik at de selv er med på å komme med forslag til hvordan de kan dokumentere og hva de kan gjøre med bamsen. Avhengig av alder kan de skrive om hva bamsen opplever. Dette forteller elevene under presentasjon. Når alle elevene har skrevet om hva bamsen gjør, kan man utveksle bamsen via video/live overføring. Bamsen kan reise til den andre skolen på besøk og gjøre det samme der. I etterkant kan man ha møte med alle elevene i begge land, eller med egen klassen for å snakke om forskjeller og likheter som bamsen har opplevd på de ulike skolene. På denne måten kan elevene få forståelsen av hva som både er likt og hva som kan være ulikt på skoler i forskjellige land ved både bilde og enkel tekst.

QR-kode til prosjektet «Bamse på tur» om du vil lese mer:

Som førstegangs bruker av eTwinning opplevde jeg det som litt utfordrende å opprette bruker på nettsidene for første gang. Dette kan ha noe med at det var en oppgradering som var ny for mange, men for meg var dette litt utfordrende. I tillegg var det litt rotete å finne frem, og jeg måtte lete litt for å finne frem til prosjekter jeg kunne tenke meg å bruke i min undervisning. I undervisning for de litt eldre elevene er det flere muligheter, men for meg som jobber med begynneropplæring kan mange av prosjektene by på språkutfordringer ved samarbeid med land som ikke har nordisk språk. Det er derfor viktig å finne prosjekt der det er tydelige kriterier og der man har tydelige rammer for hva som forventes av begge parter. Samtidig med dette ser jeg helt klart at det kan være inspirerende og lærerikt for både elever og lærere. Som lærer får man utvidet profesjonsfelleskapet, man får muligheter for læringssamarbeid for både elever og lærere på tvers av landegrenser og man kan dele materiale og utnytte de digitale strukturene for å kommunisere (Kluge, 2021, s. 106). Elever kan ved samarbeidslæring på denne måte også få se forskjeller i skolehverdagen i andre land, og man kan få i gang reflekterende samtaler rundt dette. I tillegg får man brukt det digitale på en god hensiktsmessig og lærerik måte.

Teknologien gir oss mange nye muligheter å samarbeide på, og dette er en av disse. Dette er for meg en helt ny måte for samarbeidslæring. Teknologi har gjort denne formen å samarbeide på mulig. Kluge snakker om flere ulike typer samarbeidslæring. En måte er hvor elevene er i samme rom, såkalt samlokalisert samarbeidslæring. En annen er samarbeid ved at man bruker digitale hjelpemidler som kommunikasjon til kontakt med andre. Den tredje typen kalles asynkron datastøttet samarbeidslæring, her kan deltakerne dele materiale, men på ulikt tidspunkt. Det er dette vi gjør i dette prosjektet med «Bamse på tur». Vi bearbeider delt materialet, men i ulikt tidsrom (Kluge, 2021, s. 85). Utveksling av materiale gir stort læringspotensial når vi kan diskutere f. eks ulikhetene og likhetene i skolehverdagen i klassen. Dermed blir kunnskapsbyggingen sterkere da elevene får flere perspektiver på læring og på måter skolen kan være på i andre land (Kluge, 2021, s. 106). Dette kan vi også gjøre med andre tema og i fag slik at elevene får belyst fag på ulike måter og man kan få i gang mange fine og reflekterende samtaler basert på dette.

Kilder:

Kluge, A. (2021). Læring med digital teknologi: Teorier og utviklingstrekk (1. utg.). Cappelen Damm Akademisk.

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/etwinning/etwinning-bamse-paa-tur

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/etwinning#content-section-3

Legg igjen en kommentar