Skolebiblioteket vårt

Da jeg gikk på barneskolen elsket jeg å lese bøker på biblioteket. Jeg hadde vokst opp med bøker, og tok med meg en grunnleggende leseglede til skolen. Biblioteket på barneskolen fulgte opp denne interessen, og jeg hadde vel lest omtrent alle bøkene de kunne tilby da jeg gikk ut av 7. klasse. Jeg husker fremdeles spenningen da jentegjengen i 5.klasse fant frem og smugleste boken «Kropp og topp» om puberteten, og den gangen da jeg leste en bok om vetter som jeg syns var så skummel at jeg måtte sitte oppå kjøkkenbordet da jeg leste. Spennende leseopplevelser setter seg.

Foto: Morten Norseth. Brukt med tillatelse.

Så begynte jeg på ungdomsskolen og her kan jeg faktisk ikke huske biblioteket i det hele tatt. Ikke engang hvor det lå. Faglitteraturen forteller også at lesegleden er spesielt sårbar for overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. På ungdomsskolen der jeg jobber har jeg nettopp tatt over biblioteket, og jeg er svært opptatt av å bidra til gode leseopplevelser blant en generasjon som lever gjennom 10 sekunders videoer på TikTok. På hvilke måter bidrar vårt bibliotek allerede i prosessen med å utvikle og opprettholde leseglede, og hvordan kan det bli enda bedre?

 

Foto: Morten Norseth. Brukt med tillatelse.

Biblioteket vårt har flere positive egenskaper innenfor rom, samling og funksjon som bidrar til å opprettholde og utvikle leseglede. Når det gjelder rom har vi faktisk et bibliotek, som frem til nylig ble styr av en bibliotekar i tilnærmet full stilling. Nå er stillingsprosenten nedskalert, men de ønsker i hvert fall å beholde noen med formell kompetanse i en gitt stilling, som jo også er et viktig poeng. I de tilfellene biblioteket er stengt er det satt ut en kasse slik at elevene enkelt kan levere inn lånte bøker de er ferdige med. Biblioteket er lyst og luftig med store vinduer. Det er ikke alle skoler som er like heldige når det kommer til prioriteringen av et bibliotek, eller formell kompetanse hos den ansvarlige. Dessuten er det sentralt plassert rett ved hovedinngangen til skolen, som også er foajeen til administrasjonen og kantina. Sett bort fra disse korona-tider er denne sentrale plasseringen ikke annet enn ideell. Plasseringen innebærer enkel tilgang for alle som vil låne bøker. I tillegg er også biblioteket synlig, ikke bare for ledelsen som jo delegerer pengene, men også elevene som blir minnet på at vi er her – hver gang de har et friminutt. Ikke nok med det, men også lærerne har godt av den sentrale plasseringen. De kan gjennom egne utlån modellere leseengasjement og også i større grad inkludere litteraturen i skoledagen. Det har blitt gjort forsøk på litteraturformidling av samlingen gjennom en egen seksjon som heter «Sist lest av andre elever». Det blir dessuten sjelden krevet inn gebyrer, dersom elevene skulle være så uheldige å miste en bok. Noen kan miste lesegleden, eller i alle fall biblioteksgleden, av å få en høy bot i posten til foreldrene. Biblioteket har også funksjon som et rom der man kan få til andre aktiviteter, for eksempel har det vært arrangert sjakkturnering og det blir flittig brukt til å engasjere elever som av en eller annen grunn ikke deltar i den ordinære undervisningen. Da vil elevene omgås bøkene, og gjennom fristende utstillinger tar de kanskje med seg en bok på vei ut igjen. Vårt nåværende bibliotek har altså et veldig godt utgangspunkt for å bli et vellykket skolebibliotek som kan være til hjelp og støtte i undervisningen, men også som en nøkkel inn til lesing, leseglede og spennende møter med verden utenfor.

På tross av mange gode egenskaper ved bibliotekets rom, samling og funksjon, er det noen områder der jeg ser muligheter for utvikling. Først og fremst er rommet innredet uten særlig plass til å oppholde seg der inne. Det er få og ubehagelige stoler. Det finnes ikke arbeidsbord, og heller ikke arbeids-PC’er. Dessuten er bibliotekaren nå kun tildelt 30% stilling, slik at det er svært begrenset åpningstid for elevene. Systemene er relativt gamle, slik at det ikke er mulighet for elevene å låne ut bøker i den elektroniske databasen, kun gjennom å skrive seg opp på et ark, som senere blir registrert av bibliotekaren. Her er det rom for glipp – særlig når en hel klasse skal låne bøker samtidig. I og med at man ikke kan forvente at lærerne har like god kontroll på samlingen, vil mange elever synes det er vanskelig å finne noe å lese. De elevene som ikke er spesielt leseglade fra før av er nok de som merker mangelen på veiledning tydeligst. Å

Foto: Morten Norseth. Brukt med tillatelse.

finne bøker som interesserer er enda vanskeligere i det nåværende oppsettet, som er et tradisjonelt system der bøkene er sortert etter forfatterens etternavn, i stedet for eksempel tematisk. Når det er sagt så er utvalget også svært begrenset. Dette kan også være noe av grunnen til at elevene på ingen måte «bader i bøker», de befinner seg stort sett på biblioteket. Innkjøp av nye bøker har ikke blitt prioritert i stor grad de senere år, og i og med at bøker er «ferskvare» kan det fort oppleves utdatert for leseglade elever. Det mangler også et godt samarbeid med folkebiblioteket i kommunen, som er en økonomisk løsning for å spe på en mager samling. På tross av en noenlunde utdatert samling, har vi jo en del bøker som er gode, og som svært mange av elevene sannsynligvis ikke har lest. Likevel har det ikke vært noe system for formidling av litteratur utenfor biblioteket. Bare de som oppsøker biblioteket på egen hånd, pluss de lærerne som synes litteratur er viktig er selvskrevne gjester. Biblioteket har heller ikke vært en del av skolens lokale årsplaner, og leseprosjekter er i regi av lærerne og ildsjeler for litteraturen. Når det gjelder bibliotekets funksjon er det noen aktiviteter som fremmer bruk av biblioteket, men her er det mye å hente. Særlig det å inkludere biblioteket som del av undervisningen vil kunne knytte elevene mer til rommet, og da spesielt de elevene som kanskje ikke ville gått inn selv uten videre.

 

Det er altså mange tiltak som kan utvikle biblioteket vårt i en positiv retning., spørsmålet blir bare hvordan man skal prioritere den magre økonomiske rammen man opererer under. Å endre rom og funksjon er ikke i seg selv det avgjørende for biblioteksbruken, det er samlingen. Skoleeierne fryktet vel kanskje at det skulle gå med bokhandlene og bibliotekene slik det gikk med Platekompaniet. Det er derimot ikke tilfellet. Faktisk så økte utlån i bibliotekene fra 2018 til 2019 med 1.2% (https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/ffbibl/aar). Musikken har fått Spotify, og bøkene har fått Storytell, men det går altså ikke samme veien som med musikk. Dette kan ha noe med å gjøre at lesing på skjerm fremdeles sitter langt inne hos den voksne generasjonen, på tross av Kindle. Vi ser derimot et uttrykk for den økte digitaliseringen også i bibliotekene der utlånstallene for fysiske bøker har en beskjeden nedgang på 0.2% fra 2018 til 2019, mens utlån av elektroniske bøker har økt med hele 16.5% (https://www.ssb.no/statbank/table/10870). På en side kan man se den varige interessen for bibliotekene som et uttrykk for den delingsøkonomien vi ser ellers i samfunnet – for eksempel biler, sparkesykler og nabotjenester. Dessuten gir elektroniske bøker enkel tilgang der lånerne eventuelt måtte befinne seg. Men kanskje har noe av interessen også noe å gjøre med at vi lever i et samfunn hvor krav til kildekritikk bare blir større og større. I bibliotekene er noe av denne jobben gjort for deg gjennom utvalget. Dessuten finnes det kompetent hjelp dersom du skulle trenge det. Utgangspunktet for utlånstallene er hovedsakelig to ting; et behov for faglitteratur og glede i skjønnlitterære bøker. I statistikken ovenfor er det ikke skilt mellom disse to kategoriene, men dette vil være et svært naturlig skille i et skolebibliotek. Her møter vi derimot en annen utfordring – de økonomiske rammene man opererer etter tillater stort sett ikke innkjøp av faglitteratur som kan konkurrere med den oppdaterte digitale samlingen man finner på nett eller i øvrige folke- og universitetsbiblioteker. Spørsmålet blir dermed om skolebiblioteket vårt på den videre vei først og fremst skal konsentrere seg om å lage samlinger av digitale kilder som er kritisk vurdert for både elever og lærere, og fysisk sett konsentrere seg om den skjønnlitterære, og biografiske/tematiske, verden?

Biblioteket vårt har et godt utgangspunkt for å lykkes, og ved å utvikle rom, samling og funksjon innenfor rammene som blir gitt, ligger alt til rette for at elevene skal få fortsette å dyrke sin leseglede. Enten den eksisterer når de kommer, eller må dyrkes frem.

 

Leser for tiden: Odd er et egg av Lisa Aisato, og Villheks: Eldprøva av Lene Kaaberbøl.

3 Comments

Filed under Arbeidskrav

3 Responses to Skolebiblioteket vårt

 1. Ingeborg Eidsvåg Fredwall

  Hei, Helene!

  Takk for at jeg fikk lese bloggen din. Det var en interessant, engasjerende og faglig tekst.

  Det var interessant å lese om biblioteket på skolen der du jobber. Det er alltid trist å lese om nedskjæringer og manglende prioritering. Samtidig er det fint å lese om hvordan biblioteket har en sentral plassering på skolen. Det er jo viktig og et godt utgangspunkt for å videreutvikle biblioteket.

  Du har også mange gode tanker og ideer om hvordan du kan videreutvikle biblioteket. Disse tankene er også faglig fundert, og jeg leser av teksten din, at du er godt i gang med studiet. Flott!

  Det blir interessant å følge deg og biblioteket ditt. Jeg håper at dere kan få til et samarbeid med lærerne for å drive mer systematisk litteraturformidling, og at ledelsen også ser at papirboka er viktig i tillegg til alle de digitale tekster som elevene omgir seg med. Takk for at du deler utlånstallene.

  Lykke til med studiet!

  Hilsen
  Ingeborg

 2. Hei Helene!
  Så artig å lesa dette lange innlegget ditt! Eg har også overteke skulebiblioteket for ikkje så lenge sidan og kjenner meg veldig att i det du skriv. Det å skulle fange interessa til ungdom som på mange måter er fullasta med inntrykk frå før, er ikkje enkelt. Korleis skal lesing klare å konkurrere med sosiale medier og alt anna du kan finne på?

  Det du skriv om rom, samling og funksjon er veldig likt slik det hos oss også. Ok rom, lite pengar og litt for stor avstand til det pedagogiske arbeidet ellers på skulen. Apropos dette så har eg tenkt å bruke praksisen nettopp til å få etablert eit betre samarbeid med skuleleiinga.

  Eg vil tru det er mange skulebibliotek rundt omkring som sit med gamle samlingar, og manglar ressursar til å vera oppdaterte på den digitale fronten. Resonnementet ditt rundt innkjøp av faglitteratur samanlikna med digitale behov, er veldig interessant. Du hadde formulert nettopp det eg har kjent på, utan at eg sjølv heilt hadde klart å formulere det! Elevane er veldig digitale når det gjeld informasjonskompetanse, og eg merkar at fagbøkene blir veldig lite brukt. Å bruke ressursar på digital tilrettelegging trur eg er riktig. Både å lage digitale samlingar, og det å lære elevane å navigere i den store jungelen som finst.

  Lykke til, både med biblioteket og studiet!
  Eldrid

 3. Hei medstudent!
  Så gøy å lese om dine leseopplevelser! Du må ha lest veldig mange bøker på barneskolen, eller så har biblioteket på barneskolen hatt lite utvalg… Jeg tror på det første. Likevel fikk du meg til å tenke på elever som ikke finner seg bok fordi de har lest «alt» som kan være aktuelt for dem. Men så var det dette med å være den gode formidleren, da… Jeg håper vi i løpet av studiet kan bli flinkere til å «åpne» bøker for de som strever med å finne litteratur som treffer dem. Og som du skriver, det trenger ikke være nye bøker. En god bok kan også være noen år gammel, men elevene må gjøres oppmerksomme på disse bøkene.
  Godt å lese at det også tidligere har vært bøker om pubertet i bibliotekene. Nå er heldigvis slike bøker lett tilgjengelig, og det er fortsatt fnising bak reolene når noen finner disse bøkene. Jeg kan ikke huske at slike bøker fantes da jeg gikk på skolen, og kan heller ikke huske at vi i det hele tatt hadde et bibliotek. Heldigvis fikk vi jevnlig besøk av bokbussen.
  Jeg tror dine opplevelser fra du var ungdomsskoleelev er et viktig bidrag til din innsats for gode leseopplevelser på egen arbeidsplass. Så kan man jo spør seg selv om hvordan man skal unngå at elever opplever det samme i dag, å ikke huske at skolen har hatt et bibliotek når de blir eldre. Spørsmålet du stiller kan jeg ikke svare på, men forhåpentligvis vil dette studiet gi oss gode tips og vi vil kunne reflektere over mulige tiltak for å opprettholde og forbedre lesegleden blant ungdommene. Jeg har også tro på at ungdommene kan være gode formidlere av litteratur. Ved å dem mulighet til å snakke om litteratur, kan de påvirke hverandre. Hva med å innføre Skolebibliotekambassadører? Det er noe jeg har lyst til å prøve ut på min skole.
  Dere er heldige som har et bibliotek med fin og synlig beliggenhet, men jeg ser utfordringen med kun 30 % stilling og svært begrenset åpningstid. Da er det viktig at det som er synlig i rommet frister til besøk. Kanskje noen tips å få av Ingrid Svennevig Hagen, som har bloggen «Et rom med innsikt»? Bloggen er nevnt i dette studiet, og jeg mener at hun hadde utfordringer med at elevene var mest opptatt av utsikten fra vinduene i biblioteket og gjorde derfor endringer slik at det ble «Et rom med innsikt». Å endre inventar er en kostbar affære, men siden du nevner at bøkene ikke er ordnet tematisk, så kan jo det være et sted å starte, og i tillegg sørge for noen spennende utstillinger som frister. Det koster heller ikke så mye å ta en tur rundt å besøke klassene, men det er jo veldig knapt med tid innenfor en 30 % stilling. En annen mulighet er jo å få til et bedre samarbeid med lærerne, slik at biblioteket kan bli brukt til andre ting enn bare utlån av bøker. Disse tankene har du også nevnt.
  Det er fint at du følger med på, og nevner, statistikk over utlånstall. Overraskende at ikke utlånstallene har gått mer ned. Fysiske bøker får hard konkurranse av lyd- og elektroniske bøker, men det er jo flott at litteraturen gjøres tilgjengelig på denne formen også. Det er et interessant spørsmål du stiller angående skolebibliotekets fremtid. Jeg ser at når elever skal innhente informasjon og fakta om et tema, er det internett som velges. Bibliotekets bøker får stå i fred… Så fremtiden blir kanskje slik du stiller spørsmål om: Et skolebibliotek med fokus på et skjønnlitterært og biografisk/tematisk utvalg, og en samling av digitale kilder som er kritisk vurdert.
  Lykke til videre i studiet!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.