ALGORITMISK TENKNING

Dette er et prosjekt som jeg ønsker å få gjennomført med elever på HF i samarbeid med IT elektro. Utgangspunktet for prosjekte er kompetansemål i fag velferdsteknologi og grunnleggende ferdigheter

Fremtidens eldreomsorg er i endring. De eldre skal bo lengre hjemme. Skal vi kunne yte forsvarlig helsehjelp i fremtiden er vi avhengig av å implementere velferdsteknologi inn i omsorgen på en god måte. Detter vil blant annet kreve samarbeid på tvers av kompetanse og forståelse av prosessen med å finne og utvikle gode løsninger ut fra den enkeltes behov.

Jeg kommer ikke til å gå inn på selve undervisningsopplegget, men presentere noen tanker og ideer.

SAMMARBEIDSPROSJEKT

Elever på helsefag skal bli gode på å se problem og behov hos pasienter og brukere. Elever på it skal bli gode på å utvikle, og finne gode tekniske løsninger ut fra et problem og behov. Dette samarbeidsprosjektet skal øke forståelsen for hverandres kompetanse og se nytte av at et slikt samarbeid er nødvendig for  fremtidige helseomsorgen

Elevene på helsefag skal utarbeide en case der de viser til et problem og behov hos pasient/bruker som skal bo hjemme. I samarbeid med it skal de finne gode løsninger på problem/behov som fører til forsvarlig helsehjelp.

Algoritmisk tenkning ligger til grunn for dette prosjektet