Samhandling og kommunikasjon ved bruk av e Twinning

«De fleste aktiviteter vi engasjerer oss i som mennesker, har et aspekt av samarbeid i seg, eller har i det minste en relasjon til aktiviteter som involverer andre mennesker» (Kluge, A. 2021).

Bilde er hentet fra: https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/1600px_COLOURBOX10718908.jpg
Bildet er hentet fra: https://www.colourbox.com/vector/happy-colleagues-brainstorm-on-computer-vector-57219992

Vi vet i dag at bruk av digitale teknologi i klasserommet kan ha både positive og negative effekt på elevenes læring. Bruk stiller krav til kompetanse og ferdigheter til oss lærere. Rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse henviser til hvilke kompetanse og ferdigheter den enkelte lærer skal ha innenfor samhandling og kommunikasjon.» En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer bruker digitale kommunikasjonskanaler til informasjon, samarbeid og kunnskapsdeling med ulike aktører på en måte som bygger tillit og bidrar til deltakelse og samhandling» (Kelentric et al; 2017).

 I denne bloggposten vil jeg drøfte hvilke pedagogiske muligheter og utfordringer som ligger ved bruk av e Twinning.

E Twinning er et europeisk skolefellesskap på nett. Målet med denne digitale plattformen er samarbeid på tvers av landegrensene. Her kan lærere og elever finne hverandre, møtes virtuelt, dele og utveksle, ideer, erfaringer, undervisningsopplegg og kunnskap. Her har lærere og elever mulighet til å være med i ulike prosjekter

Pedagogiske muligheter og utfordringer ved bruk av e Twinning

Kunnskapsløftet stiller tydelige krav til utvikling av grunnleggende digital kompetanse. Grunnleggende digital kompetanse handler om at elevene blant annet skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å presentere, kommunisere og samhandle med andre (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 3). Utviklingen av digitale plattformer for bruk i skolen utvikler seg raskt, og som lærer i skolen i dag kan det være vanskelig å følge med på hvilke pedagogiske muligheter digitale plattformer kan gi.. Dette tror jeg har sammenheng med at vi verken har tid eller får mulighet i en travel arbeidshverdag til å følge med i utviklingen. E Twinning er en samarbeidsplattform som legger til rette for mange muligheter innenfor de krav som stilles til utvikling av ferdigheter og kompetanse i dagens skole. E Twinning legger et godt grunnlag til å få dekket krav til grunnleggende digitale ferdigheter innenfor det å mestre å bruke og navigere seg frem ved hjelp av digitale ressurser, utøve digital dannelse, og ikke minst lære å bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling med andre.

Overordnet del av læreplanen henviser til at faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring, men må sees i sammenheng for utvikling (kunnskapsdepartementet (2017, s. 10).  Kluge henviser til at elevene ved bruk av datastøttet samarbeidslæring får mulighet til å lære gjennom sosial interaksjon med andre (Kluge, A. 2021). Elevene kan gjennom synkron og asynkron kommunikasjon samtale om faglige tema, dele kunnskap og ideer. De kan utvikle samarbeidsprosjekter, få innsikt i hvordan skolehverdagen til andre elever er i andre land og lære om andre kulturer. Elever kan også få bedre språkforståelse ved å samarbeide med skoler fra andre land. Plattformen kan være med på å gi elevene inspirasjon og motivasjon i å lære å bruke et verktøy og samtidig får innsikt i hvordan en sikker plattform for deling og kommunikasjon fungerer. Elevene får også være aktiv deltagende i egen læringsprosess.

 E twinning kan gi lærere inspirasjon til å starte eller være med på ulike prosjekter sammen med elevene. Ifølge Kluge, A. (2021) kan det være vanskelig å forutse gode læringsprosesser eller godt læringsutbytte gjennom samarbeid med teknologi. Samtidig viser samlestudier at bruk av ulike teknologi for samarbeidslæring gir gode læringsresultater (Kluge, A. 2021).

Mitt prosjekt og erfaringer med e Twinning så langt.

Det krever en god del forarbeid å sette seg inn i hvordan plattformen fungerer, men når en først har fått forståelse trengs det ikke så mye digitale kunnskaper for å kunne knytte kontakt med andre. E twinning er en god plattform for å utvikle kompetanse og ferdigheter til å innlemme digitale ressurser inn i undervisningen. Tid er en faktor i skolen og bruk av plattformen må derfor innpasses inn i den vanlige timeplanen. Det blir derfor ekstra viktig å tenke godt igjennom hvilket læringsutbytte en ønsker at elevene skal sitte igjen med før en starter på et samarbeid.

Vi har hatt tre uker på å bli kjent med e Twinning og hvilke muligheter og utfordringer bruk av plattformen kan gi. Det var også et ønske om å finne et prosjekt som kunne være aktuelt å samarbeide om. I e Twinning finnes det utallige prosjekter en kan delta i. Siden jeg arbeider på vg2 helsefag brukte jeg ulike søkeord fra fagfeltet for å se om jeg kunne finne noen prosjekter som kunne være av interesse. Jeg brukte blant annet søkeord Health, elderly og communications. Mange av prosjektene som kom opp ved bruk av søkeordene var beregnet for yngre aldersgrupper. Jeg utfordret derfor min elevgruppe til å komme opp med ideer til et prosjekt som de kunne tenke seg å starte sammen med en annen skole. Siden elevene i denne klassen er fremmedspråklige, er det ikke så aktuelt for denne elevgruppen å samarbeide med andre fremmedspråklige elever. Derfor er tanken å lage et samarbeidprosjekt med en annen klasse innenfor Norges landegrense.

Elevene ble inndelt i grupper og fikk i oppgave å reflektere over følgende:

  • Hvilke yrkesfag kan det være aktuelt samarbeide med
  • Hvilke kompetansemål skal prosjektet dekke
  • Hvilket læringsutbytte kan et samarbeidsprosjekt gi
  • Hva skal målet med prosjektet være

Resultat:

Elevene var enstemmig i at de kunne tenke seg å samarbeide med en annen vg2 klasse innen helsefag. De ønsket også et prosjekt som var rettet mot eldre på sykehjem. Det var mange kreative forslag fra de ulike gruppene. Som lærer har jeg hatt et ønske om å utfordre elevene på å planlegge og gjennomføre en livsglededag for eldre på et sykehjem. Dette var en tanke som engasjerte elevene og de mente det kunne være spennende å samarbeide med en annen klasse via plattformen for å utveksle ideer til å gjennomføre en slik plan. Dette prosjektet er noe vi kommer til å arbeide mer med.