Tips til klasseledelse i den digitale skole

Lærerens rolle i klasserommet endrer seg i takt med at skolen blir mer og mer digitalisert.

Min oppgave, er å dele noen tips med dere som inneholder viktige faktorer som påvirker læringsprosessen og læringsutbytte i det teknologiske klasserommet. Jeg har i den forbindelse laget denne plakaten.

Skal du som lærer lykkes med teknologi i klasserommet og oppnå en god læringsprosess og læringsutbytte er det mange ting som skal være på plass. Kjennetegn på et godt læringsmiljø er struktur, trygghet og individualitet, altså at ingen er like. Det betyr at en må tilpasse og ikke generalisere.

Samtidig som du skal være en tydelig leder som styrer bruken av digitale verktøy i timene, er det viktig å være en trygg god voksen person. Som hele tiden å jobber aktivt for bygger en god relasjon til den enkelte elev og hele klassen.

Her gjelds det å finne den gode balansen mellom struktur og relasjon, for å skape et godt læringsmiljø som både fremmer sosiale og faglig læring hos elevene.

De er ulike, og noen trenger mer støtte enn andre for å mestre reglene og forventningene.

Elevenes teknologiske kunnskaper er ikke alltid den teknologiske kunnskapen skolen ønsker.

Hvor vellykket bruken av digitale verktøy er i klassen avhenger av din, altså lærerens kompetanse. Du må ha god digital kompetanse, vær forberedt, ha tydelig oppstart, trygge rammer og positive forventninger til elevene i timene.

Hvis du du som lærer skal kunne gi dine elever god opplæring i digitale ferdigheter. Må du faktisk selv ha gode grunnleggende digitale ferdigheter.

Du må tilegne deg både tekniske og didaktiske ferdigheter, sånn at du er trygg og behersker det i klasserommet.

Thomas Nordahls sine prinsipper for den gode timen gjelder i alle klasserom med eller uten teknologi. Da må du vær godt forberedt og ha bestemt på forhånd om teknologiske verktøy skal være en del av timen.

Så er det jo det med å forebygg fristelsene, det er fort gjort at elevene mister fokus og kobler av med Facebook og andre fristende underholdning. PC-en skal brukes når det er aktuelt ellers skal den være lukket.

Da er det viktig med trivselsregler.

Ved å lage trivselsregler og rutiner vil det hjelpe elevene til å mestre forventningene som stilles dem.

Jobb proaktivt med tiltak hvor en har klare forventninger og regler. Ha fokus på å forebygge uønsket adferd og rette fokus inn mot ønsket adferd.

Skal det fungere må både elever og lærer være med i å utarbeide trivselsreglene og ha et eierforhold til det. Begynn skoleåret med å lag trivselsregler sammen med elevene og legg til rette for at elevene tar gode valg i skolehverdagen.

Når elevene er med å lage reglene selv, får de et eierskap til det. Elevene er en ressurs og viktige bidragsyter og vi som voksene må ta elevenes innspill på alvor.  Sånn at de opplever at de har innflytelse på både det faglige og sosiale arbeide som utspiller seg i klasserommet. Eksempler på ting som en kan avklare sammen er:

  • Bli enige om er når de digitale enhetene brukes og når de ikke skal brukes.
  • Hva er konsekvensen hvis noen bryter reglene vi er blitt enig om?
  • Hva er viktig for at du skal oppleve det trygt på skolen og i klasserommet?

Ha fokus på trivselsplakaten og jobb med trivselsreglene kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Samtidig som man veileder og støtter elever som trenger det.

Heng trivselsreglene på veggen med forventningene vi har til dem mht bruk av digitalevektøy. Når de er i klasserommet, i friminuttene og på fritiden.

Samarbeid både med kollegaer, elever og foresatte i både i utarbeidelse, fastsetting og praktisering av trivselsreglene.

Vi sier ofte til elevene at det kreves innsats for å oppnå gode resultater. Det gjelder oss også mht den profesjonsfaglige digitale kompetanse en lærer må ha.

Digitalisering er framtiden!!!

Likeså viktig å lære praktisk å kunne bruke digitale verktøy er å utvikle evnen å ha digital dømmekraft på en måte som både beskytter en selv og andre.

 Valgene og handlingene du som lærer gjør i klasserommet har stor betydning for utvikling av normer og verdier i elevgruppen.

Empati utvikles best i empatiske rammer. Elevenes digitale dømmekraft utvikles på grunnlag av gode holdninger og verdier.

Vær bevisst på at dere har stor påvirkningskraft på og er rollemodeller for elevene. Dere har en viktig rolle i klasserommet med å forberede elevene på den digitale verden.

Lykke til!

Bergsjø, L. O., Eilifsen, M., Tønnesen, K. T., & Vik, L. V. (2020). Digital dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.

Kluge, A. (2021). Læring med digital teknologi. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Wølner, T.A., Gjertsen, S. (2015). Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Utdanningsdirektoratet (16.12.2020) Klasseledelse. Hentet 20.03.23 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/#a154034

Statsped (31.09.2019). Pedagogiske og digitale verktøy. Hentet 22.03.2023 fra https://www.statped.no/laringsressurser/teknologitema/struktur-og-forutsigbarhet-i-det-digitale-laringsmiljoet/pedagogiske-og-digitale-verktoy/hvordan-tilrettelegge/klasseledelse/

Utdanningsforbundet (u.å) Klasseledelse i det digitale klasserommet. Hentet 17.03.2023 fra https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/hva-er-god-utdanning/profesjonskompetanse/klasseledelse-i-det-digitale-klasserommet/

Kommentarer er skrudd av for Tips til klasseledelse i den digitale skole

Filed under Uncategorized

Comments are closed.