Monthly Archives: februar 2021

Tekniske utfordringer med å etablere bloggen

Selve opprettelsen av bloggen gikk forholdvis greit. Vi fulgte veiledningen og det fikk etablert brukere. Det vi opplevde som utfordrende var å “dele” nettstedet med hverandre. Vi fikk bare opp feilmeldinger om at den andre brukeren ikke eksisterte. Etter mye prøving og feiling opprettet vi et nytt nettsted, og til slutt fikk vi det til. Vi fant ut at vi skrev inn feil epostadresse til den andre personen da vi forsøkte å invitere hverandre.

Vi hadde også litt utfordringer med å lage et oppsett på bloggen, da vi hadde en tydelig tanke om hvordan vi ville ha den. Det ble brukt litt YouTube filmer for hjelp og mye prøving og feiling. Skulle vi brukt dette med elever ville vi ha satt oss bedre inn i det på forhånd.

Kommentarer er skrudd av for Tekniske utfordringer med å etablere bloggen

Filed under Innlegg

Etiske utfordringer

Dersom en skal ta i bruk sosiale medier i undervisningen er det viktig å tenke gjennom de etiske utfordringene en kan møte på, i forkant av undervisningen. For det første er det viktig å reflektere og vurdere litt rundt hvilke sosiale medier som er relevante, og som vil underbygge elevenes læring og inkludere hele klassen i et fellesskap. 

Det er svært ulikt fra hjem til hjem hvor mye elevene får bruke sosiale medier, og hvilke de får lov til å bruke. Dersom en tar i bruk medier som f. Eks Facebook eller Snapchat er det ikke sikkert at alle elevene har tilgang til dette, eller får lov til å bruke dem. Dersom en tar i bruk slike apper i undervisningen kan det fort føre til at noen elever føler seg rare eller sett ned på dersom de ikke får lov til å ha disse appene. På skolen snakkes det også veldig mye blant elevene om ting som skjer på sosiale medier. For de elevene som kanskje ikke er på sosiale medier og får med seg det som skjer, kan det være ekstra sårende dersom mediene også tas i bruk i undervisningen.

Et annet element jeg ønsker å trekke inn går personvernopplysninger. Veldig mange sosiale medier krever at elevene oppretter profiler. Dette er et omdiskutere tema, og det er gjerne noe mange foreldre stiller spørsmål til. Som lærer bør en derfor rådføre seg med kollegiet og rektor for hvilke medier som kan være relevante, og hvilke en bør unngå. Det er også lurt å rådføre seg med foreldre før en gir klassen beskjed om å opprette profiler på ulike nettsider. Utfordringer rundt personvern går også på deling av bilder og videoer av medelever. Alle elever skal føle seg trygge i klasserommet, og det skjer ikke dersom det til stadig blir spredd bilder eller videoer fra ting som skjer i klasserommet.

Den siste etiske utfordringen jeg vil trekke frem er at kommunikasjon gjennom sosiale medier ofte kan være vanskelig for mange elever. Det blir mye lettere å komme med negative kommentarer og påstander om andre elever når en ikke er fysisk sammen. De unge i dag er også veldig flinke til å utvikle et eget språk, og for en lærer kan det noen ganger være vanskelig å fange opp mobbing på sosiale medier, fordi elevene skriver på en måte som lærere ikke forstår. Her er det også veldig viktig at klasseleder har gode rammer og rutiner for å unngå negativ kommunikasjon blant elevene.

Kommentarer er skrudd av for Etiske utfordringer

Filed under Innlegg

Hvordan spiller alder til elevene inn når du skal bruke sosiale medier i undervisningen?

Bruken av sosiale medier varierer fra de ulike alderstrinnene, dette kommer gjerne av tilgang og aldersbegrensninger. På de minste trinnene ser vi en økning i bruken av medier som youtube, som oftest med godt oppsyn av foreldre. Men andre sosiale medier som facebook og snapchat er ikke like relevant da de ikke har den samme tilgangen til mobiler eller den samme kunnskapen til å navigere seg gjennom appene eller nettsidene. Hos de minste er det derfor relevant å skulle undervise om soaiela medier, men i en mindre omfattende grad. Bruken av sosiale medier er heller ikke like stor hos de yngre, men med kanaler som youtube kan vi finne gode og informative videosnutter som kan gi et avbrekk i hvordan man underviser. 

Går vi opp til mellomtrinnet ser vi at flere elever får egne mobiler og tilgangen blir derfor lettere, men også her må de har foreldres tillatelse for å opprette brukere hos de fleste sosiale medier. Dette gjør at begrensningen for hva de får bruke og gjøre på sosiale medier blir begrenset og lette kontrollert. Foreldre kan lage avtaler med barnet om hvordan de sosiale mediene skal brukes fram til de selv har lov til å opprette egne kontoer. Siden flertallet av elever får en mobil i løpet av mellomtrinnet er det viktig å undervise om bruken av sosiale medier, det kan være lurt å ha en åpen dialog med foresatte om hvordan de lar elevene bruke mobilen og trekke dette med inn i undervisningen. Det er også mer vanlig at elever får bruke data eller ipad mer hyppig i klasserommet til å søke etter informasjon som gjør muligheten for å søke rundt på youtube og andre sosiale medier større. Med en økende bruk er det også viktig å øke bevisstheten rundt bruken gradvis. Det er også viktig å tenke på at jo tidligere en innfører en god bruk av sosiale medier jo lettere vil det være å forebygge uønsket adferd som mobbing og “virring” i timene. 

Mange sosiale medier har aldersgrenser rundt 13 år. Det er derfor på ungdomskolen at elever kan få bevege seg fritt ut i en verden av apper og nettsider på egenhånd. Tilgjengelighet blir derfor større i tillegg til at elevene er eldre med mer kompetanse om verden og hva de kan søke etter. Hvis elevene har fått en god innføring i bruken av sosiale medier allerede på barneskolen kan dette legge ett godt grunnlag for den videre utviklingen av deres digitale dømmekraft. Ikke bare mot hvordan man bruker sosiale medier mot medstudenter, men også hvordan det kan brukes faglig. Sosiale medier er i større grad en viktig del av hverdagen enn hos de yngre elevene. Ved å trekke dette inn i undervisningen kan vi relatere fagene de skal lære til deres hverdag, i tillegg til å kontinuerlig arbeide mot en trygg bruk av sosiale medier på deres fritid.

Sosiale medier har ofte i skolen blitt brukt til å vise elever hvor fort informasjon sprer seg via internett, dette kan gjøres på alle trinn og kan være en oppvekker for mange. Det kan da hjelpe dem med å forstå at hva man deler burde begrenses for sitt eget personvern. 

På nettsiden til medietilsynet kan man finne ulike råd og tips om hva som er viktig å tenke på når barn får bruke enkelte sosiale medier: https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/sosiale-medier-slik-fungerer-de-og-dette-bor-du-tenke-pa/#anchor_8988 

 

Det er ikke alltid lærere og elever har samme syn på hvordan sosiale medier og den digitale verden fungerer for elever. Filmen viser hvordan elevene selv ser på sin digitale verden. Dette vier at der er viktig at vi som lærere er flinke til å ha en god dialog med elevene våre. 

Kommentarer er skrudd av for Hvordan spiller alder til elevene inn når du skal bruke sosiale medier i undervisningen?

Filed under Innlegg

Sosiale medier som kommunikasjonsverktøy

De siste tiårene har det skjedd store endringer i hvordan vi kommunisere med hverandre i hverdagen. Vi har gått fra å ringe og sende tekstmeldinger til enkeltpersoner, til å sende bilder, ha videosamtaler og gruppesamtaler på sosiale medier. De sosiale mediene har vært banebrytende for hvordan vi kan kommunisere med andre mennesker, uten fysisk å være sammen. I denne teksten skal vi reflektere litt over hvordan kommunikasjon gjennom sosiale medier kan hjelpe i arbeidet på skolen, både kollegialt og med elever.

Veldig mange, for ikke å si alle lærere på norske skoler har smarttelefoner og tilgang på en rekke sosiale medier. Noen eksempler er Facebook, Instagram og Snapchat. Disse appene byr på en rekke muligheter for å kommunisere lett med andre kollegaer i skolen. På Facebook kan man for eksempel opprette grupper hvor man kan dele innlegg med hele kollegiet, dele bilder, videoer, lenker og så videre. Messenger er også en app som blir mye brukt til gruppesamtaler. Sammenlignet med Facebook er Messenger mer egnet som en meldingstjeneste, mens Facebook er mer egnet til kunngjøringer o.l.  Selv om veldig mange lærere er aktive på disse mediene, er det viktig å tenke over at ikke alle nødvendigvis er det, og det bør en ta hensyn til. For det første kan det bli vanskelig for de eventuelle personene å få med seg all informasjonen, og for det andre kan det føle til at de føler seg ekskludert.

Google Classroom er en nettside som er blitt svært mye brukt de siste årene, etter at alle elever på grunnskolen fikk en til en dekning med hver sin Chromebook. En av de store fordelene med dette mediet er at alle elevene, samt alle lærerne får tilgang til dette. Her kan lærere dele kunngjøringer raskt og enkelt for elevene, men også kollegialt. I tillegg er Google Classroom en veldig god mulighet for elevene til å levere oppgaver og arbeid de holder på med, og lærere får da samlet alt i et felles forum. Dette er en god mulighet for læreren til å gi underveisvurderinger, og kan støtte opp om vurdering for læring.

Kort sagt byr sosiale medier på en rekke fine muligheter til kommunikasjon. Videre i denne teksten skal vi se litt nærmere på noen utfordringer med å bruke sosiale medier i skolen, blant annet knyttet til alder og etikk.

Kommentarer er skrudd av for Sosiale medier som kommunikasjonsverktøy

Filed under Innlegg