Pedagogisk samarbeid på tvers av landegrenser

Arbeidskrav 6

Det finnes mange muligheter for å få inspirasjon utenfor Norges grenser. eTwinning er en plattform der hensikten er at lærere over hele verden kan møtes og samhandles over nett. Her kan man dele opplegg og samarbeide om prosjekter og være sammen om å utvikle bruk av IKT i læring, på tvers av landegrenser.  Hvor kult er det ikke å kunne lære en annen kultur å kjenne gjennom å samarbeide om et undervisningsopplegg med noen fra et annet land? På eTwinning skal man vite at det er trykt å manøvrere seg og at det kun er lærere man kommer i kontakt med. Et nyttig verktøy hvis man vil utvide horisonten mer enn sitt eget profesjonsfelleskap på sin egen skole. (Diku, 2023). Gjennom eTwinning har jeg funnet er prosjekt som viser dette i praksis, gjennom å utvide et konsept som fungerer i klassen til å bruke konseptet i samarbeid med en klasse i et annet land.

Prosjekt «Bamse på tur».

Eget bilde

På småskolen der jeg jobber har hver klasse en egen klasse-bamse. Klasse-bamsen bruker jeg når jeg skal introdusere et nytt tema, motivere elevene til å produsere tekst eller til og med få det stille i klasserommet. Det jeg bruker den mest til er å la eleven får den med hjem i helgen etter tur. Når eleven over helgen skal fortelle, øver vi på det å stå fremme å fortelle, svare på spørsmål, kanskje lese det de har skrevet i bamsens reisebok. Resten av klassen øver på å lytte, stille spørsmål og de lærer noe om sin medelev. Dette er med på å bygge et trygt og godt klassemiljø, samtidig som det gir hver enkelt elev en følelse av stolthet over å ha hatt besøk av bamsen.

Eget bilde

Det var derfor veldig inspirerende å se at ved hjelp av eTwinning kan jeg utvide dette konseptet. Jeg fant et prosjekt ved hjelp av Diku sine sider som passet midt i blinken for oss, som linker videre til eTwinning sin plattform. Prosjektet bamse på tur handler om at klassen din og samarbeidsklassen i et annet land jobber med lese, skrive og kommunikasjonsferdigheter ved å bruke bamsens turopplevelser som utgangspunkt. Her kan klasse-bamsen brukes til å vise andre elevene i samarbeidsklassen hva vår bamse opplever i løpet av en skoledag. Ved å la elevene hjelpe bamsen til å fortelle hva han opplever på skolen får de øvd på å kommunisere med andre barn og finne likheter og forskjeller med skolehverdagen i ulike land. Skal vi utvide prosjektet enda ytterligere kan bamsen reise på tur til samarbeidsklassen og sende digitale postkort tilbake til klassen. (Diku, 2023)

Hvis du ønsker å sette deg inn i hele prosjektet «bamse på tur» så skann QR-koden.

Pedagogiske muligheter og utfordringer:

Mulighetene og utfordringer ved å bruke plattformen eTwinning kan være mange.

Det å jobbe med andre skoler på tvers av landegrenser er spennende. Det at teksten, filmen eller presentasjonen som jobbes med får en mottaker, gjør at elevene ofte er litt ekstra skjerpet under produksjonen. Det skaper motivasjon, men kan også by på utfordringer.

På småtrinnet, som jeg underviser, kan kommunikasjonen bli utfordrende. Mine elever jobber med å lære seg skriftspråket på norsk og forstår lite av andre språk. Kommunikasjon på engelsk vil være for utfordrende for 1.-3- klasse.. Da må vi finne en løsning på å gjøre kommunikasjonen forståelig. Dette kan være å samarbeide med nordiske skoler på småtrinn. Deretter kan man utvide til samarbeidsklasser der kommunikasjonen foregår på engelsk. Hvis kommunikasjonen blir utfordrende vil det for læreren føre til merarbeid for å kunne gjennomføre prosjektet og det vil bli mer tid- og energikrevende enn først antatt.

Det å ikke kunne forstå hverandre kan på en annen side fungere som motivasjon for elevene til å jobbe med engelsk muntlig og skriftlig i engelsk. Elevene kan bli motivert til å skrive eller si inn korte beskjeder til samarbeidsklassen sin om prosjektet man holder på med. Elevene kan da i prosjektet «bamse på tur» vise klasserommet sitt og si enkle forklarende setninger ved hjelp av video. Jo eldre de blir jo lettere blir samhandling og kommunikasjon på tvers av språk eller som engelsk som felles utgangspunkt.

Å samarbeide på tvers av land og kulturer gir gode muligheter til å utveksle kulturforskjeller som gir elevene førstehåndskjennskap til en annen kultur og samfunn. Samtidig vil sosiale koder være forskjellig, og elevene vil måtte bli veiledet på hvordan man skal tolke disse nye inntrykkene og sosiale koder.

En plattform som eTwinning bidrar til konnektivisme, der eksisterende læringsteorier ikke klarer å fange opp de nye mulighetene digitale verktøy kan gi (Kluge, 2021, s. 105).  Det at man kan lære av lærere i andre land og hjelpe hverandre videre med bruk av digitale verktøy vil kunne gi inspirasjon til nye ideer og undervisningsopplegg. Her kan det være store forskjeller på hva slags verktøy man bruker mest, og tips kan lett deles. Det å ha en digital prosjektbank der andre lærere har laget prosjekter til bruk for andre, er en stor styrke for profesjonsfelleskapene og utvide perspektivene rundt digital undervisning rundt om på de ulike skolene i forskjellige land.

Gjennom plattformen kan man både ha synkron og asynkron samarbeidslæring over avstand. Kluge definerer dette som synkron samarbeidslæring som læring og samarbeid i «sann tid» (Kluge, 2021, s. 90) mens asynkron samarbeidslæring er samarbeidsaktiviteter som ikke gjennomføres samtidig, men noe tidsforskjøvet (Kluge, 2021, s. 93) Synkron samarbeidslæring er ifølge Kluge en krevende prosess som kan fungere best i starten av et samarbeidsprosjekt, mens når det skal gjennomføres et mer avansert opplegg så vil det være behov for at det er mer asynkront. I prosjektet over vil elevene ha laget materiale som samarbeidsklassen bruker senere i sin undervisning, altså et asynkront samarbeid. Synkrone møter kan vi legge opp til med eksempelvis chat eller videomøte klassene imellom.

Bruk av eTwinning eller lignende plattformer utfordrer eksisterende læringsprosesser, der man er mer nettavhengig og det er en kollektiv prosess som er avhengig av andres input og ideer for å kunne ta i bruk teknologien på en hensiktsmessig måte i undervisningen. Prosjektet «bamse på tur» er et prosjekt som utfordrer de eksisterende rammene som ofte finnes på skolene i Norge.

Kilder:

Diku. (2023, mars 06). Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. Hentet fra https://diku.no/ressurser-og-verktoey/etwinning#content-section-5

Diku. (2023, mars 06). Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. Hentet fra https://diku.no/ressurser-og-verktoey/etwinning/etwinning-bamse-paa-tur

Kluge, A. (2021). Læring med digital teknologi – Teorier og Utviklingstrekk. Oslo: Cappelen DAMM AS.

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar